Politică de confidențialitate

Vä multumim pentru interesul acordat serviciilor si produselor Molner Mihaela Consulting SRL . Pentru noi, având în vedere relatia specialä cu Dvs., este deosebit de important sä asiguräm protectia datelor cu caracter personal pe care ni le furnizati. In aceiasi mäsurä Confidentialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importantä pentru noi.

CINE SUNTEM?

Molner Mihaela Consulting SRL este o societate organizatä si care functioneazä în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bucuresti, str. Dr. Eugen Iosif nr. 14, et 1, Ap. 2, sector 5 , înregistratä la ORC sub nr. J40/2504/2018, având

CUI (RO) 26879621

CE DATE PRELUCRÄM?

In vederea livrärii bunurilor si serviciilor comandate, confirmärii Comenzii, informärii Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de räspunsuri la reclamatiile plasate, evaluärii bunurilor si serviciilor oferite, precum si a exercitärii unor activitäti comerciale, de promovare a bunurilor si serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piatä, statisticä, monitorizare a vânzärilor si comportamentului de cumpärare a Clientilor, activitäti administrative si de media, sunteti de acord sä ne încredintati urmätoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, numär de telefon, parola acces cont site. Vä rugäm sä nu ne furnizati alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în aceastä politicä.

CARE ESTE SCOPUL JURIDIC AL PRELUCRÄRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimtämântul Dvs. sunt si vor fi colectate si prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmeazä.

Mentionäm faptul cä prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeazä în temeiul consimtämântului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor, numit în cele ce urmeazä Regulament/ul.)

Situatiile în care Molner Mihaela Consulting SRL va colecta si prelucra datele Dvs. cu caracter personal si scopurile în vederea cärora aceste date vor fi prelucrate, sunt urmätoarele:

1 . Înregistrare cont pe site-ul www.mihaelamolner.ro;

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creärii unui cont de utilizator, prin intermediul/accesarea cäruia veti avea acces la produsele achizitionate, precum si la produsele oferite gratuit. Totodatä, unele din aceste date (ex. adresä e-mail numár telefon) sunt necesare pentru o buná comunicare intre societatea noastrá si Dvs., in calitate de client, precum si pentru transmiterea cátre Dvs. a ofertelor promotionale, in mod ocazional. De asemenea, in timpul utilizárii platformei www.mihaelamolner.ro, sunt colectate de cátre societatea noastrá date referitoare la istoricul de cáutárilor Dvs., respectiv: articole citite, produse audio-video vizualizate etc. Totodatá, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastrá de la diversi furnizori de servicii de analize si statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.

Toate aceste informatii colectate au ca scop exclusiv, sá optimizám si imbunátátim functionarea platformei noastre, astfel incat sá vá oferim o experientá cat mai plácutá cu ocazia utilizárii acesteia.

  1. Inscriere la evenimente (gratuite sau contra-cost);

Scopul prelucrárii datelor Dvs. cu caracter personal in cazul inscrierii la evenimentele organizate de Molner Mihaela Consulting SRL  constá in transmiterea biletului de acces la eveniment, permiterea accesului la eveniment, pe baza datelor inregistrate, comunicarea de informatii legate de eveniment, informarea cu privire la evenimente asemánátoare cu cel la care v-ati inscris, organizate pe viitor si facturare, in cazul evenimentelor contra-cost;

  1. Abonare la Newsletter;

Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal in acest caz este acela de a vá informa despre produsele noastre si evenimentele organizate de noi si de marketing direct si publicitate;

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vá aducem la cunostintá cá, pentru functionarea eficientá a platformei, utilizám diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane imputernicite de operator”), cárora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mentiunea expresá cá vom apela doar la persoane imputernicite care oferá garantii suficiente pentru punerea in aplicare a unor másuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea sá respecte cerintele prevázute in Regulament si sá asigure protectia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborám cu furnizorii mai sus mentionati si datele cu caracter personal transferate acestora sunt urmátoarele:

1 . Servicii SMTP (comunicare email) — adresa de e-mail;

  1. Servicii newsletter — adresa de e-mail, nume, prenume, numár de telefon;
  2. Servicii de facturare — nume, prenume, adresa de e-mail, numár de telefon, adresá;
  3. Servicii de curierat/postá — nume, prenume, adresa de e-mail, nurnár de telefon, adresá;
  4. Servicii de trimite SMS — numárul de telefon;
  5. Servicii de procesare Pláti online — nume, prenume, adresa de e-mail, numár de telefon, adresá;
  6. Servicii de comentarii — nume, prenume, e-mail’
  7. Servicii de contabilitate — nume, prenume, adresá, cnp;
  8. Servicii juridice — nume, prenume, adresá, cnp;

CAT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulárii relatiilor contractuale cu Dvs., precum si ulterior, pentru o duratá rezonabilá, care nu poate fi mai scurtá decat termenul general de prescriptie.

 

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoanä vizatä, aveti urmätoarele drepturi:                                                                          

— dreptul de acces la date — aveti dreptul de a obtine din partea Molner Mihaela Consulting SRL o confirmare cä se prelucreazä sau nu date cu caracter personal care vä privesc, precum si acces la datele respective; totodatä, puteti obtine o copie a datelor cu caracter personal furnizate societätii noastre si care fac obiectul prelucrärii; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., Molner Mihaela Consulting SRL poate percepe o taxä rezonabilä, bazatä pe costurile administrative; în cazul în care introduceti cererea în format electronic si cu exceptia cazului în care solicitati un alt format, informatiile vä vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

— dreptul la rectificare — aveti dreptul de a obtine rectificarea de cätre Molner Mihaela Consulting SRL  a datelor cu caracter personal inexacte, precum si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Molner Mihaela Consulting SRL va comunica fiecärui destinatar cäruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si vä va informa cu privire la acesti destinatari, dacä veti solicita acest lucru;

— dreptul la stergerea datelor — aveti dreptul de a obtine din partea Molner Mihaela Consulting SRL stergerea datelor cu caracter personal care vä privesc, färä întârzieri nejustificate, iar Molner Mihaela Consulting SRL are obligatia de a sterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vä retrageti consimtämântul pe baza cäruia are loc prelucrarea si nu existä niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vä opuneti prelucrärii si nu existä motive legitime care sä prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Molner Mihaela Consulting SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislatiei române; Molner Mihaela Consulting SRL va comunica fiecärui destinatar cäruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice stergere a acestora, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si vä va informa cu privire la acesti destinatari, dacä veti solicita acest lucru;

— dreptul la restrictionarea prelucrärii — aveti dreptul de a obtine din partea Molner Mihaela Consulting SRL restrictionarea prelucrärii în cazul în care vä aflati într-unul din urmätoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Molner Mihaela Consulting SRL sä verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegalä, iar Dvs. vä opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizärii lor; (iii) Molner Mihaela Consulting SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apärarea unui drept în instantä; sau (iv) v-ati opus prelucrärii pentru intervalul de timp în care se verificä dacä drepturile legitime ale Molner Mihaela Consulting SRL prevaleazä asupra drepturilor Dvs.; Molner Mihaela Consulting SRL va comunica fiecärui destinatar cäruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restrictionare a prelucrärii, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si vä va informa cu privire la acesti destinatari, dacä veti solicita acest lucru;

— dreptul la portabilitatea datelor — aveti dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel

cum acestea au fost furnizate cätre Molner Mihaela Consulting SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, în exercitarea acestui drept, aveti dreptul ca datele cu caracter personal sä fie transmise direct de la Molner Mihaela Consulting SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic; — dreptul la opozitie — aveti dreptul de a vä opune, din motive legate de situatia particularä în care vä aflati, în orice moment, prelucrärii datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creärii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;

— dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatä, inclusiv crearea de profiluri;

— dreptul de a depune o plângere în fata Autoritätii Nationale de Supraveghere a Prelucrärii Datelor cu Caracter Personal•

— dreptul de a vä retrage consimtämântul în orice moment, färä a afecta legalitatea prelucrärii datelor cu caracter personal efectuate de Molner Mihaela Consulting SRL pe baza consimtämântului înainte de retragerea acestuia.

CUM AVETI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebäri sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis, inclusiv în vederea exercitärii drepturilor pe care le aveti, astfel cum sunt acestea mentionate în cadrul sectiunii anterioare, ne puteti contacta la adresa: Bucuresti, Str. Dr. Eugen Iosif 14, et. 1, Ap. 2, sector 5.

Molner Mihaela Consulting SRL vä va furniza informatiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu exceptia cazului în care solicitati un alt format.

Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si mäsuri luate în exercitarea de cätre Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Molner Mihaela Consulting SRL gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Molner Mihaela Consulting SRL poate:

(i) fie sä perceapä o taxä, tinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicärii sau pentru luarea mäsurilor solicitate; (ii) fie sä refuze sä dea curs cererii.

Precizäm faptul cä prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Molner Mihaela Consulting SRL, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vä multumim!